Política de Qualitat

LAINCO, S.A. és una empresa química independent amb una identitat empresarial reconeguda des de 1934 per la investigació, desenvolupament, fabricació, envasat i comercialització de productes farmacèutics i fitosanitaris. Formem un equip humà compromès amb la satisfacció i el servei al client, basat en la qualitat, el respecte pel medi ambient, la innovació tecnològica i la internacionalització de les nostres activitats.

El Gerent de LAINCO, S.A. estableix, implementa i manté la Política del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Medi ambient (SIG) de l’Empresa, que es concreta en els següents aspectes:

LAINCOS.A. considera que l’establiment d’estratègies per a una indústria química racional i sostenible i el compliment dels requisits de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 13485, forma una part fonamental de la nostra activitat empresarial.

La Política SIG de LAINCO, S.A. es basa en els següents principis bàsics:

- Compliment de tota la normativa legal vigent i de tots els compromisos subscrits que ens apliquin en matèria de qualitat i medi ambient.

- Prevenció de la contaminació derivada de nostres activitats mitjançant la minimització de la generació de residus i el control de les emissions i abocaments.

- Optimització de l’ús de recursos promovent el consum responsable entre el personal de l’empresa i prioritzant la reutilització a la generació de residus.

- La millora continua dels nostres productes, processos, instal·lacions i implicacions ambientals de l’organització.

- Identificació dels riscos i oportunitats de millora per seguir mantenint la confiança dels nostres clients i minimitzar al màxim el nostre impacte ambiental.

- Establiment d’objectius per treballar en la millora de la gestió de la qualitat establerta i en la millora de les implicacions ambientals.

-  Revisió per la Direcció de tot el SIG per garantir la seva eficàcia.

Per al desenvolupament d’aquests principis bàsics, se treballa en:

- Formació i conscienciació en matèria de qualitat i medi ambient per a tots els treballadors.

- Divulgació i disponibilitat de la política a tot el personal de LAINCOS.A. i a les parts interessades pertinents.

- Actualització contínua de coneixements tecnològics aplicables a la qualitat de les nostres activitats per part del nostre personal tècnic.

- Assessorament tècnic als nostres clientes i usuaris, contemplant sempre l’ús racional i sostenible dels nostres productes.

- Vetllar pel correcte funcionament del SIG, assignant responsabilitats i autoritat per assegurar-se d’una correcta:

  • Aplicació dels requisits de la norma.
  • Funcionament dels processos.
  • Informació a l’alta Direcció sobre el compliment del SIG i sobre les oportunitats de millora.
  • Aplicació de l’enfocament al client.
  • Integritat del SIG davant de canvis en el sistema.

 El complet desenvolupament d’aquesta política integrada, està inclosa en el Manual de Qualitat i Medi Ambient.

Rubí, 21 de desembre de 2021

LAINCO, S.A.

Eudald Codina - Gerent

Última actualització > 27/10/2022