Política de Qualitat

Formem un equip humà compromès amb la satisfacció i el servei al client, basat en la qualitat, la innovació tecnològica i la internacionalització de les nostres activitats.

El Gerent de LAINCO S.A. estableix, implementa i manté la Política de Qualitat de l’Empresa, que es concreta en els següents aspectes:

LAINCO S.A. considera que l’establiment d’estratègies per a una indústria química racional i sostenible i el compliment dels requisits de la norma ISO 9001:2015, forma una part fonamental de la nostra activitat empresarial.

La Política de Qualitat de LAINCO S.A. es basa en els següents principis bàsics:
- Compliment de tota la normativa legal vigent que ens aplica en matèria de qualitat.
- La millora continua dels nostres productes, processos i instal·lacions, identificant els riscos i oportunitats de millora per seguir mantenint la confiança dels nostres clients.
- Establiment d’objectius per treballar en la millora de la gestió de la qualitat establerta.
- Revisió per la Direcció de tot el Sistema de Gestió de Qualitat per garantir la seva eficàcia.

Per al desenvolupament d’aquests principis bàsics, se treballa en:
- Formació i conscienciació de l’objectiu QUALITAT per a tots els treballadors.
- Divulgació i disponibilitat de la política a tot el personal de LAINCO S.A. i a les parts interessades pertinents.
- Actualització contínua de coneixements tecnològics aplicables a la qualitat de les nostres activitats per part del nostre personal tècnic.
- Assessorament tècnic als nostres clientes i usuaris, contemplant sempre l’ús racional i sostenible dels nostres productes.
- Vetllar pel correcte funcionament del Sistema, assignant responsabilitats i autoritat per assegurar-se d’una correcta:

o Aplicació dels requisits de la norma.
o Funcionament dels processos.
o Informació a l’alta Direcció sobre el compliment del sistema de gestió de qualitat i sobre les oportunitats de millora.
o Aplicació de l’enfocament al client.
o Integritat de la gestió de qualitat davant de canvis en el sistema.

Aquesta política de qualitat té el suport de l’Equip Directiu de LAINCO, S.A. i es compartida per tots els col·laboradors.

Última actualització > 15/11/2021